Hợp Đồng Mua Bán Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

 Hop Dong Mua Ban Khu do thi va dich vu phia Tay thi tran Cho

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

 

Số: ……………../2020 /ĐM

Giữa: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN

:

(ÔNG) BÀ: NGUYỄN VĂN A

Ký hiệu Căn Nhà: ………………………………………..

 Ngày ………… tháng ………… năm 2020

 

PHẦN 1

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Quyết định số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
 • Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 08/03/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
 • Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân thực hiện dự án: ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3 để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT;
 • Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt dự án ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật), huyện Yên Phong để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT;
 • Quyết định số 158/QĐ-UNBD ngày 05/05/2020 của UNBD tỉnh Bắc Ninh về việc Giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân để xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, Phân khu A – Khu 3 hoàn trat vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp TL286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT, tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (đợt 1)
 • Căn cứ vào Bản Đăng ký Đặt Mua Căn Nhà của Bên B;
 • Căn cứ nhu cầu của các Bên.

PHẦN 2

THÔNG TIN CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

 Hợp Đồng Đặt Mua này được ký vào ngày ……../…/2020 giữa Hai Bên dưới đây:

BÊN NHẬN ĐẶT MUA (sau đây gọi tắt là “Bên A”)
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Trụ sở chính : Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP.  Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0102460581
Điện thoại : 02437326698
Số tài khoản : …………………………………………………………………
Đại diện : Ông Nguyễn Đắc Điềm           Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website : Hungngangroup.vn
Và:
BÊN ĐẶT MUA (sau đây gọi tắt là “Bên B”)
Ông/Bà : Nguyễn Văn  A
Số CMND/Hộ chiếu : 0123456789     Ngày cấp: 01/01/2000    Nơi cấp: Hà Nội
Hộ Khẩu Thường Trú : …, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ : …………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………
 
 

 

PHẦN 3

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

Xét rằng:

 • Bên A là Chủ Đầu Tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
 • Bên B là cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhu cầu thực sự về Nhà Ở, mong muốn đặt mua và có khả năng tài chính để mua Căn nhà (như được định nghĩa tại Điều 1 Hợp Đồng) với chi tiết và thông số kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng;
 • Bên A đồng ý nhận đặt mua và Bên B mong muốn được đặt mua căn nhà theo các điều kiện quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua và các phụ lục kèm theo.

Hai Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận Đặt Mua với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • Các thuật ngữ và từ ngữ viết hoa trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa như sau:
  • Bản Đăng Ký Đặt Mua: Là văn bản đăng ký của Bên B. Trên cơ sở Bản Đăng ký này, các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Đặt Mua;
  • Bên Kia/Bên Đó/Bên Còn Lại: Có nghĩa là Bên A, hoặc Bên B (được giải thích trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đặt Mua) tùy theo ngữ cảnh;
  • Bên Thứ Ba: Có nghĩa là bất kỳ một Bên nào khác không phải là một trong hai Bên ký kết Hợp Đồng Đặt Mua;
  • Chủ Đầu Tư: Là Bên A hay Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân;
  • Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền: Là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt, chấp thuận và xác nhận các nội dung liên quan đến Dự Án và Hợp Đồng Đặt Mua theo Quy định của Pháp luật;
  • Dự Án: Có nghĩa là Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Bên A làm Chủ Đầu Tư;
  • Căn Nhà: Có nghĩa là căn nhà liền kề được xây thô và hoàn thiện mặt tiền mà Bên B đặt mua có các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm được liệt kê cụ thể tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này;
  • Tổng Giá Trị Căn Nhà: Là giá chuyển nhượng Căn nhà theo Hợp Đồng của Các Bên nêu tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng mà Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A, đã bao gồm thuế GTGT, tiền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác liên quan;
  • Hai Bên/Các Bên: Có nghĩa là Bên A và Bên B (được giải thích trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đặt Mua);
  • Hợp Đồng Đặt Mua: Là Hợp Đồng Đặt Mua và các Phụ lục kèm theo, cùng các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản được Hai Bên lập và ký kết vào từng thời điểm (sau đây gọi tắt là Hợp đồng);
  • Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề: Là Hợp Đồng Mua Bán căn nhà được ký kết giữa Bên B với Chủ Đầu Tư khi Căn nhà đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là Hợp đồng mua bán);
  • Khoản Đặt Mua: Là số tiền mà Bên B nộp cho Bên A theo quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp đồng;
  • Thời Gian Bàn Giao Căn nhà: Là thời gian Bên A bàn giao Căn Nhà cho Bên B theo thỏa thuận;
  • Sự Kiện Bất Khả Kháng: Có nghĩa là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của Hai bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán: Là văn bản thông báo của Bên A gửi cho Bên B theo quy định tại Điều 4.1 và Phụ Lục 4 của Hợp đồng;
  • Quy định của Pháp luật: Là toàn bộ các quy định pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sử dụng đất và Sở hữu nhà: Có nghĩa là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với Căn nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Thuế GTGT: Là thuế giá trị gia tăng phải nộp liên quan đến việc mua bán Căn Nhà theo quy định của pháp luật Việt Nam tùy từng thời điểm;
  • VND/Đồng Việt Nam: Là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam;
  • /”: được hiểu là “hoặc”
 • Nguyên tắc giải thích:
 • Các từ và thuật ngữ viết hoa tại Điều 1.1 nêu trên và/hoặc tiêu đề/tên các điều khoản của Hợp Đồng chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tra cứu và không làm ảnh hưởng nội dung của các điều khoản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa nội dung của một điều khoản cụ thể và tiêu đề/tên của điều khoản đó thì sẽ áp dụng nội dung của điều khoản đó để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong phạm vi điều khoản đó;
 • Các tham chiếu đến Bên Thứ Ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân, cũng như những người thừa kế hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.

ĐIỀU 2.  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 • Trên cơ sở Bản Đăng Ký Đặt mua, Bên A xác nhận và đảm bảo để Bên B nằm trong danh sách những người đăng ký mua Căn Nhà. Theo đó, Bên A đồng ý dành cho Bên B quyền ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề và Bên B đồng ý sẽ ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề với Bên A theo các điều khoản của Hợp Đồng Đặt Mua và Phụ lục kèm theo và các Quy định Pháp luật trong từng thời điểm;
 • Để đảm bảo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề và trên cơ sở các thoả thuận tại Hợp Đồng Đặt Mua này, Bên B đồng ý chuyển cho Bên A một khoản tiền (“Khoản Đặt mua”) như quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng và cam kết nộp tiền theo đúng lịch biểu quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Mua; Bên B cam kết sẽ không hủy ngang/đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng Đặt Mua;
 • Phù hợp với các quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua, tiến độ đầu tư thi công phần móng Căn nhà và các Quy định Pháp Luật, Bên A sẽ thông báo cho Bên B thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán.

ĐIỀU 3.  GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẶT MUA.

 • Giá trị Khoản Đặt Mua và thời hạn nộp Khoản Đặt Mua theo quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này;
 • Mọi khoản niêm yết và nộp tiền theo Hợp Đồng Đặt Mua sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, được thực hiện theo lịch biểu quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Mua, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A;

Thông tin tài khoản của Bên A như sau:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
 • Số tài khoản: ……………………
 • Tại: Ngân hàng ……………………..
 • Bên B có trách nhiệm nộp đầy đủ giá trị của Khoản Đặt Mua theo đúng thời hạn quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Mua; Khoản Đặt Mua sẽ được Bên A cấn trừ vào số tiền mua Căn nhà mà Bên B phải thanh toán khi Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán.

ĐIỀU 4.  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ

 • Khi Căn Nhà có đủ điều kiện để bán theo đúng quy định của Pháp luật, Bên A sẽ gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề cho Bên B, Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán với điều kiện là Bên B hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính của mình theo Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề; Các đợt thanh toán tiếp theo được quy định tại Hợp Đồng Mua Bán;
 • Bên A dự kiến phát hành Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề chậm nhất vào tháng 10 năm 2020;
 • Nội dung Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề kế thừa nội dung Hợp Đồng Đặt Mua;
 • Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề, Bên B phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để ký kết Hợp Đồng Mua Bán.

ĐIỀU 5. DỰ KIẾN BÀN GIAO CĂN NHÀ

 • Thời gian dự kiến bàn giao Căn nhà:
  • Thời gian Chủ Đầu Tư bàn giao Căn nhà dự kiến là Quý 3 năm 2021, có thể sớm hơn hoặc chậm hơn 90 ngày so với ngày dự kiến;
  • Các nội dung khác về bàn giao căn nhà, các bên thống nhất thực hiện theo Hợp Đồng mua bán Căn Nhà Liền Kề.
 • Diện tích bàn giao:
  • Diện tích bàn giao theo Phụ lục 01 mô tả chi tiết kích thước thửa đất và căn nhà;
  • Đối với trường hợp Bên B yêu cầu đo đạc lại diện tích Căn nhà bởi một bên tư vấn đo đạc độc lập thì Bên B phải thanh toán các chi phí cho việc đo đạc đó;
  • Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng diện tích đất thực tế của Căn nhà được bàn giao cho Bên B có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn diện tích quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này. Các Bên sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì nếu phần diện tích chênh lệch tăng hoặc giảm không quá 0.5%. Trong trường hợp này Tổng giá trị Căn Nhà không thay đổi;
  • Trường hợp diện tích thực tế bàn giao có chênh lệch lớn hơn không phẩy năm phần trăm (±0,5%) so với diện tích theo Phụ lục 1 của Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn nhà điều chỉnh bằng diện tích thực tế bàn giao nhân với Đơn Giá Bán Căn nhà quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này. Khoản tiền chênh lệch sẽ được nộp cho bên kia trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo nộp cho Bên B;
 • Các nội dung khác về thủ tục bàn giao Căn nhà tuân thủ theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Được quyền nhận khoản tiền đặt mua theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này để đảm bảo cho việc ký Hợp Đồng mua bán căn nhà liền kề với Bên B khi dự án đủ điều kiện mua bán theo đúng quy định của pháp luật. Bên A không sử dụng khoản tiền này cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Bên A sẽ xây dựng và hoàn tất Căn nhà theo các chi tiết và thông số kỹ thuật nêu tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này và các chỉnh sửa/điều chỉnh thiết kế được Chủ Đầu Tư và/hoặc Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền phê duyệt, cũng như các điều khoản và điều kiện có liên quan được quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua. Trường hợp được sự chấp thuận/phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên A được phép điều chỉnh thiết kế của Căn nhà mà không bắt buộc phải có sự chấp thuận của Bên B, tuy nhiên Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về việc điều chỉnh thiết kế trong khoảng thời gian là 15 ngày trước khi thực hiện điều chỉnh;
 • Ký kết Hợp Đồng Mua Bán, hướng dẫn và trợ giúp Bên B trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch mua bán Căn nhà;
 • Được bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn nhà và các quyền hợp pháp khác có liên quan đến Căn nhà cho đến khi Bên B nộp đầy đủ khoản tiền phải trả trước khi bàn giao Căn nhà và Bên B nhận bàn giao Căn nhà;
 • Được quyền thay mặt Bên B tìm kiếm đối tác chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề khi Bên B thuộc một trong các trường hợp (chết, mất tích, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi…) hoặc trường hợp khác mà không còn khả năng thực hiện Hợp Đồng và những người thừa kế hay người có quyền liên quan không muốn tiếp tục thực hiện Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề. Trong trường hợp này, sau khi Bên A tìm được đối tác nhận chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề thì mặc nhiên những người có quyền liên quan đến Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề phải phối hợp để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề cho Bên thứ 3 và được nhận lại số tiền mà Bên B đã nộp theo Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề sau khi trừ đi các chi phí phát sinh;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Bên B có trách nhiệm nộp đầy đủ và đúng thời hạn Khoản Đặt Mua theo đúng quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này;
 • Bên B cam kết: Không cầm cố, thế chấp, góp vốn, tặng cho, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan/phát sinh từ Hợp Đồng Đặt Mua cho Bên Thứ Ba khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A;
 • Có trách nhiệm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề theo đúng quy định của Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề và quy định của Nhà Nước;
 • Không được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này khi không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 • Các bên cùng cam kết rằng:
 • Các điều khoản, nội dung của Hợp Đồng Đặt Mua cùng với việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng Đặt Mua sẽ không mâu thuẫn hoặc dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ Hợp Đồng hay văn kiện nào khác mà mỗi bên đã ký kết hoặc tham gia;
 • Trường hợp theo quy định của pháp luật, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng Đặt Mua bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu theo quyết định của Tòa án nhân dân và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do sự thay đổi Pháp luật thì:
 • Các điều khoản khác của Hợp Đồng Đặt Mua sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực;
 • Các Bên phải nhanh chóng thương lượng với thiện chí để đưa ra điều khoản mới có hiệu lực theo Pháp luật;
 • Trường hợp với nỗ lực của Hai Bên và tối đa trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày điều khoản của Hợp Đồng Đặt Mua bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu theo quyết định của Tòa án nhân dân hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nếu điều khoản đó không được thay thế/điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật thì Hai Bên sẽ thống nhất chấm dứt Hợp Đồng Đặt Mua. Các Bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và cam kết không khiếu nại/khiếu kiện về bất cứ nội dung nào có liên quan đến điều khoản của Hợp Đồng Đặt Mua bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu đó;
 • Ngay lập tức thực hiện tất cả các công việc, ký kết, hoàn thiện và chuyển giao các tài liệu liên quan khác nhằm đảm bảo các quy định của Hợp Đồng Đặt Mua được thực hiện và tuân thủ;
 • Bên A cam kết rằng:
 • Những thông tin Bên A cung cấp tại Hợp Đồng này là chính xác;
 • Bên A cam kết sẽ thực hiện việc công bố thông tin Căn nhà đảm bảo phù hợp với các Quy định của Pháp luật;
 • Bên B cam kết rằng:
  • Cung cấp cho Bên A các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của Bên A cho mục đích xác minh quyền này của Bên B tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Đặt Mua;
  • Thừa nhận rằng tại thời điểm ký kết, Bên B đã đọc toàn bộ, hiểu rõ, tự nguyện ký kết và chấp nhận không hủy ngang tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đặt Mua. Bên B xác nhận rằng việc Bên B ký kết Hợp Đồng Đặt Mua là hoàn toàn tự nguyện, sẽ tự chịu trách nhiệm và không yêu cầu/khiếu nại/khiếu kiện về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc bất kỳ khoản tiền phạt nào (trừ những khoản tiền phạt và/hoặc tiền lãi được quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua này) mà Bên B được thụ hưởng hoặc Bên B phải gánh chịu được phát sinh từ việc Bên B ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng Đặt Mua;
  • Xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng Đặt Mua, Bên B đã hiểu rõ và sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của Chủ Đầu Tư ban hành có liên quan đến Dự Án và Hợp Đồng Đặt Mua;

ĐIỀU 9.  TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 • Bất kỳ khoản tiền nộp chậm nào của Bên B trong các khoản đến hạn phải nộp cho Bên A bởi Bên B theo Hợp Đồng này sẽ được giải quyết và xử lý như sau:
 • Trường hợp Bên B chậm nộp theo quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Hợp Đồng này, Bên B có nghĩa vụ trả thêm cho Bên A khoản lãi chậm trả tính trên số tiền chậm nộp với lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố trên website tại thời điểm nộp theo số ngày nộp chậm thực tế. Bên B có nghĩa vụ nộp cho Bên A các khoản tiền nêu trên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của Bên A. Quá thời hạn 07 ngày này nếu Bên B vẫn chưa nộp khoản tiền nêu trên thì Bên A có quyền bất kỳ thời điểm nào sau đó gửi cho Bên B một thông báo chính thức bằng văn bản rằng Bên A sẽ chấm dứt thực hiện Hợp Đồng này;
 • Nếu Bên A quyết định sử dụng quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo quy định tại điểm a khoản 9.1 này, thì Bên A không có nghĩa vụ bồi thường cho Bên B bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào có thể phát sinh hoặc Bên B phải gánh chịu do việc chấm dứt này; Đồng thời Bên B phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm Hợp Đồng với mức phạt bằng 30% trên tổng giá trị số tiền đã đặt mua của Hợp đồng này và thanh toán cho Bên A các tổn hại thực tế đã gây ra;
 • Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng này theo điểm b Khoản 9.1, các Bên đồng ý áp dụng các quy định sau:
 • Chấm dứt toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên B đối với việc đặt mua Căn Nhà
 • Bên A hoàn trả cho Bên B số tiền Bên B đã nộp cho Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề sau khi trừ đi khoản tiền phạt vi phạm tương ứng với 30% tổng giá trị số tiền đặt mua và các khoản tiền khác bù đắp cho mọi tổn thất, thiệt hại mà Bên A phải gánh chịu từ việc chấm dứt Hợp Đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A đã ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề với Bên thứ ba. Ngoài nghĩa vụ hoàn trả này, Bên A không có nghĩa vụ thanh toán thêm cho Bên B bất kỳ khoản tiền nào khác;
 • Nếu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Bên A theo quy định trong Hợp Đồng này mà Bên A chậm tiến độ Ký Hợp Đồng mua bán Căn Nhà cho Bên B quá …… tháng kể từ ngày đến hạn phải ký Hợp Đồng Mua Bán được thông báo tại văn bản Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề như quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 thì Bên A sẽ phải trả cho Bên B một khoản tiền lãi chậm Ký Hợp Đồng Mua Bán với lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm thanh toán. Việc thanh toán khoản tiền này của Bên A sẽ được thực hiện tại thời điểm hai Bên thanh lý Hợp Đồng Đặt mua này hoặc khi hai bên ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề chính thức.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Các Bên tại điều khoản này thoả thuận rằng, trong thời hạn ……… ngày kể từ thời điểm Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán quy định tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp Đồng này, nếu Bên A không ký Hợp Đồng Mua Bán thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Mua. Bên A có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đặt mua và chi phí lãi vay phát sinh kể từ thời điểm Bên B chuyển tiền cho Bên A theo lãi suất cho vay của VCB kỳ hạn 06 tháng;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bên A Thông báo ký Hợp Đồng mua bán theo quy định tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp Đồng này, nếu Bên B không ký Hợp Đồng Mua Bán (trừ trường hợp Bên B có lý do chính đáng và được Bên A đồng ý bằng văn bản) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề. Trong trường hợp này, Bên A hoàn trả cho Bên B số tiền Bên B đã nộp cho Bên A sau khi trừ đi khoản tiền phạt vi phạm tương ứng với 30% tổng giá trị số tiền đặt mua và các khoản tiền khác bù đắp cho mọi tổn thất, thiệt hại mà Bên A phải gánh chịu từ việc chấm dứt Hợp Đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A đã ký Hợp Đồng  Mua Bán với Bên thứ ba;
 • Ngoài trường hợp quy định tại Khoản 10.1 Điều này, Bên B không được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Mua vì bất cứ lý do gì nếu không được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản.

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG

11.1     Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này, nằm ngoài mong muốn và khả năng kiểm soát của Các Bên như thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sự thay đổi chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam… Mọi vấn đề có liên quan đến nội dung của Hợp Đồng này nhưng do Sự kiện bất khả kháng làm gián đoạn thì Các Bên sẽ bàn bạc lại và đi đến thống nhất bằng văn bản và giải quyết theo quy định của Pháp luật.

11.2     Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng Đặt Mua gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hoặc trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên A chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chế tài phạt vi phạm đối với những sự kiện được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đặt Mua. Ngoài các quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua này, Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ chế tài vật chất nào khác đối với Bên B và Bên Thứ Ba liên quan đến Bên B.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT

Hai Bên cam kết bảo mật thông tin Hợp Đồng này, trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 13. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 • Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu nộp tiền hoặc thư từ giao dịch, v.v… do Một Bên gửi cho Bên Kia sẽ phải lập thành văn bản và được gửi theo địa chỉ như tại Phần 2 Hợp Đồng này;
 • Hình thức gửi thông báo: Thông qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
 • Các thông báo giữa Bên A và Bên B theo Hợp Đồng này phải được thực hiện bằng văn bản. Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu hay thư từ giao dịch… do một bên gửi cho bên kia theo Hợp Đồng này được xem là Bên kia đã nhận và thời điểm xác định đã nhận như sau:
 • Vào ngày nhận nếu giao dịch chuyển tận tay và phải có chữ ký của người nhận thông báo;
 • Vào ngày thứ 03 (ba) kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát nhanh;

Trong trường hợp nếu ngày có liên quan là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ theo quy định của Nhà nước thì các thông báo, đề nghị, yêu cầu hay thư từ giao dịch nói trên sẽ được xem là Bên kia nhận vào ngày làm việc kế tiếp ngay sau đó;

 • Các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về (địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do các bên thỏa thuận) mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

ĐIỀU 14. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Hợp Đồng Đặt Mua này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam
 • Các Bên cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ Hợp Đồng Đặt Mua. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng Đặt Mua sẽ được giải quyết một cách thiện chí bằng con đường thương lượng hòa giải giữa Các Bên. Nếu hòa giải không thành trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia về viêc phát sinh tranh chấp, thì Mỗi Bên đều có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định.
 • Hợp Đồng Đặt Mua có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Các Bên cùng đồng ý rằng Hợp Đồng Đặt Mua cùng với các Phụ lục và các bản đính kèm khác (nếu có) sẽ tạo thành một Hợp Đồng hoàn chỉnh giữa các Bên và thay thế toàn bộ các thỏa thuận, ghi nhớ bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó liên quan đến nội dung cơ bản của Hợp Đồng Đặt Mua.
 • Các Bên đồng ý rằng Bên A có toàn quyền quyết định sửa đổi các Phụ lục (trừ Phụ lục 1, 2 của Hợp Đồng Đặt Mua này) và các bản đính kèm khác khi đã hoàn tất xây dựng Căn Nhà phù hợp với yêu cầu thực tế để đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền. Các Bên cũng đồng ý sẽ cùng ký kết Hợp Đồng Mua Bán trên cơ sở các điều khoản và điều kiện chính của Hợp Đồng Đặt Mua.
 • Kèm theo Hợp Đồng Đặt Mua là các phụ lục:
  • Phụ Lục 1 [Thông Tin Căn Nhà]
  • Phụ Lục 2 [Giá Bán Căn Nhà, Khoản Đặt Mua]
  • Phụ Lục 3 [Đề Nghị Nộp tiền Đặt Mua]
  • Phụ Lục 4 [Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà]
 • Hợp Đồng được lập thành bốn (04) bản chính bằng tiếng Việt, Bên A sẽ giữ ba (03) bản chính, Bên B sẽ giữ một (01) bản chính có giá trị pháp lý như nhau để cùng thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A BÊN B

 

PHẦN 4

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

Bao gồm:

–             PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN CĂN NHÀ
–             PHỤ LỤC 2. GIÁ BÁN CĂN NHÀ, KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN.
–             PHỤ LỤC 3. ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN ĐẶT MUA
–             PHỤ LỤC 4. THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ LIỀN KỀ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN CĂN NHÀ

                                  Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua số …………./2020/HĐĐM    

 1. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
Ký hiệu thửa đất:
Diện tích ô đất: ………. m2
Địa chỉ: Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Bản vẽ quy hoạch 1/500 số: ……….
Hình thức sử dụng: ……..
Mục đích sử dụng: …….
Thời hạn sử dụng: ……..
 1. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CĂN NHÀ
  1. Đặc điểm chung.
Mức độ hoàn thiện: ……..
Diện tích xây dựng: ………. m2
Số Tầng: ………..
 1. Danh mục vật tư xây dựng

Các Bên thống nhất rằng, Căn Nhà được bàn giao cho Bên B là khi đã hoàn thành việc xây thô, hoàn thiện mặt tiền với các hạng mục, vật liệu dự kiến như sau:

Tên Hạng Mục Vật liệu, thiết bị dự kiến
Cửa ………. m2
Cổng ……….
Gạch lát ……….
Sơn…

Lưu ý: Các Bên công nhận rằng trong quá trình thi công, Bên A có quyền thay đổi các vật liệu khác có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận.

 

PHỤ LỤC 2

GIÁ BÁN CĂN NHÀ, KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN

Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số: ……../…………/HĐĐM

 

 1. GIÁ BÁN CĂN NHÀ:

Hai bên thống nhất khi đủ điều kiện ký Hợp Đồng mua bán theo quy định của Pháp luật, Giá bán Căn nhà tại Hợp Đồng này là giá của Hợp Đồng  mua bán, cụ thể:

 1. Phần giá trị chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất:
 • Đơn Giá: ………………………… VND/m2 diện tích đất

(Bằng chữ: …….. /một mét vuông diện tích đất)

 • Tổng giá trị chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất:………………..VND.

(Bằng chữ: ……..)

 1. Phần giá trị xây dựng căn nhà:
 • Tổng giá trị xây dựng Căn nhà:…………………….VND.

(Bằng chữ: ……..)

 1. Tổng Giá trị Căn nhà: ……………………….. VND

(Bằng chữ: ……..).

 • Giá bán căn nhà trên đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, giá trị Quyền Sử dụng đất, Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây thô, hoàn thiện mặt tiền.
 • Giá bán căn nhà trên chưa bao gồm: Phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán Căn nhà, việc chuyển nhượng Quyền sở hữu Căn Nhà cho Bên B và việc xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà gắn liền với đất theo quy định của Nhà nước.
 1. KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN:
 2. Khoản Đặt Mua:

Trên cơ sở đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý nhận Khoản Đặt Mua bằng một khoản tiền là …….. VND (Bằng chữ: ……..) tương ứng với 60% Giá trị Quyền Sử dụng đất quy định tại Điểm 1 Mục I Phụ Lục này.

 1. Tiến độ nộp tiền

Bên B trực tiếp nộp Khoản Đặt Mua cho Bên A theo lịch cụ thể sau:

Lần 1: 30% Giá trị Quyền Sử dụng đất ngay khi ký kết Hợp Đồng Đặt Mua tương ứng với số tiền……………..VNĐ (Bằng chữ:…………..).

Lần 2: 30% Giá trị Quyền Sử dụng đất sau 03 tháng kể từ ngày ký kết Hợp Đồng Đặt Mua tương ứng với số tiền……………..VNĐ (Bằng chữ:…………..).

 1. Tiến độ nộp tiền dự kiến của Hợp Đồng Mua Bán căn nhà liền kề

            Lần 1: ……….% tổng giá trị căn nhà ngay khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề

Lần 2: ……….% tổng giá trị căn nhà sau ……. kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề

Lần 3: 5% tổng giá trị căn nhà khi có thông báo nhận bàn giao sổ đỏ

 

PHỤ LỤC 3

ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN ĐẶT MUA

                   Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số………./……HĐĐM                                                                               

Hà Nội, ngày ………. tháng ………. năm 2020

Kính gửi:           Quý Khách hàng: ……………….         

 

Căn cứ vào Hợp Đồng Đặt Mua số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………., chúng tôi trân trọng đề nghị Quý Khách hàng nộp tiền Đặt Mua theo quy định tại Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Mua, cụ thể như sau:

 1. Số tiền đặt mua: …….. VND

(Bằng chữ: …….. Việt Nam Đồng)

 1. Thời hạn nộp tiền: …….
 2. Địa điểm nộp tiền: Trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Địa chỉ: Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Số tài khoản: ………………

Tại: ………………………..

Chúng tôi xin lưu ý rằng Quý Khách hàng có trách nhiệm nộp đủ số tiền trên đúng thời hạn quy định.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

 

Trân trọng cảm ơn!

             

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC 4

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ

             Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số …..……/………/HĐĐM                                                                               

 

 

Hà Nội, ngày ………. tháng …….. năm 2020

Kính gửi:            Quý Khách hàng: ……..       

 

Căn cứ vào Hợp Đồng Đặt Mua số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………., Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân thông báo với Quý Khách hàng rằng đến nay Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo các điều kiện để ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo Quy định của Pháp luật.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân trân trọng kính mời Quý Khách hàng đến ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề cho Căn Nhà ký hiệu:………Khi đi Quý Khách hàng vui lòng mang theo các hồ sơ sau để thực hiện ký Hợp Đồng  Mua bán.

 • Bản chứng thực Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước;
 • Bản chứng thực Sổ hộ khẩu;
 • Bản gốc Hợp Đồng Đặt Mua;
 • Bản gốc Văn bản xác nhận chuyển tiền/Phiếu thu tiền đặt mua.
  1. Các khoản tiền phải nộp khi ký Hợp Đồng Mua Bán.
 • Các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện tại HĐ đặt mua: …………
 • Đợt thanh toán thứ 1 theo Hợp Đồng Mua Bán: ………………….. VND
  1. Thời hạn thanh toán và ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề: Trong thời gian …….. ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận Thủ tục – P. Kinh Doanh – Công ty CP Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Địa chỉ: Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: …………..

Xin trân trọng cảm ơn! 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tải file word đầy đủ -> Hop Dong Mua Ban Khu do thi va dich vu phia Tay thi tran Cho