Người nước ngoài có được mua nhà ở tại Việt Nam không?

Căn cứ theo quy định tại điều 159 Luật nhà ở năm 2014 thì người nước ngoài vẫn được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sở hữu nhà này sẽ bị hạn chế là người nước ngoài chỉ được phép sở hữu nhà ở đối với căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể:

Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật nhà ở bao gồm:

Điều 75. Khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn của bạn cư trú hợp pháp tại Việt Nam thì vẫn có quyền mua căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ trong khu dự án nhà ở thương mại và thời hạn sử dụng tối đa không quá 50 năm, sau khi hết hạn sử dụng thì bạn của bạn có quyền gia hạn thêm thời hạn sử dụng nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm cho mỗi lần gia hạn.